Meer te weten komen over het praktijkgerichte programma? Vraag een demo aan!

Alles over Praktijkgericht Programma

Alles weten over de Praktijkgericht programma voor het VMBO onderwijs.

Wat is het?

Wat is een praktijkgericht programma?

Een praktijkgericht programma (pgp) is een praktisch vak dat (al dan niet verplicht) een plaats zal krijgen in leerjaar 3 en 4 van gemengde en theoretische leerweg van het vmbo. 

Een praktijkgericht programma bestaat uit realistische, levensechte opdrachten, bij voorkeur uit de regio. 

Een belangrijk doel van deze pgp’s is dat leerlingen een helder beeld krijgen van de wereld buiten de school en daarbij ontdekken wat ze leuk vinden. In het praktijkgerichte programma komt dit tot uiting in het werken voor externe opdrachtgevers.

Dubbelklik PGP Over ons1

Programma’s

Welke praktijkgerichte programma’s zijn er?

Er zijn meerdere praktijkgerichte programma’s, sommige zijn licentievrij, anderen licentiegebonden. De licentievrije programma’s mogen door elke school aangeboden worden, de licentiegebonden programma’s mogen alleen aangeboden worden door scholen die daarvoor een licentie hebben.

Licentiegebonden programma’s

 • Bouwen, Wonen en Interieur
 • Groen
 • Horeca, Bakkerij en Recreatie
 • Maritiem en Techniek
 • Media, Vormgeving en ICT
 • Mobiliteit en Transport
 • Produceren, Installeren en Energie

Licentievrije programma’s

 • Dienstverlening en Producten
 • Economie en Ondernemen
 • Informatietechnologie
 • Technologie en Toepassing
 • Zorg en Welzijn
 • Techniek en Innovatief Vakmanschap

Programma invulling

De basis van het praktijkgerichte programma.

Praktijkgerichte vaardigheden

Deze vaardigheden (ook wel 21e-eeuwse, vakoverstijgende of brede vaardigheden genoemd) worden niet gekoppeld aan een vak of beroep maar zijn wel nodig als mens en burger. De vaardigheden staan niet op zichzelf en kunnen in verschillende contexten geoefend worden. Voorbeelden: communiceren en digitale vaardigheden.

Vraagstukken

Vraagstukken gaan over complexe dilemma’s die spelen binnen een werkveld. Ze gaan over problemen die spelen op verschillende schaalniveaus, van mondiaal tot lokaal. Door te werken aan vraagstukken leren leerlingen kritisch denken en draagt het bij aan het ontwikkelen van probleemoplossend denken en handelen.

Programmaspecifieke kennis en vaardigheden

Het specifieke deel van de praktijkgerichte programma’s bestaat uit vastgestelde kennis- en vakvaardigheden die geformuleerd worden in eindtermen. Deze eisen zijn verschillend per praktijkgericht programma en zijn afgeleid van vastgestelde vmbo-examenprogramma’s of [delen van] mbo-programma’s.

Loopbaanoriëntatie

Inzicht krijgen in jezelf, zodat je een gerichte keuze kan maken voor een vervolgopleiding. Dit is één van de belangrijkste doelen van het vmbo. Jezelf leren kennen is een continu proces dat als een rode draad door de opleiding loopt. Het loopbaan oriëntatie- en begeleiding programma (LOB) draagt daaraan bij.

Systematisch werken

Het omgaan met opdrachten. Leerlingen werken aan realistische en meervoudige opdrachten van een echte opdrachtgever. Te denken valt aan het organiseren van een evenement, het doen van onderzoek, ontwerpen en maken van een product of een praktische oplossing bedenken voor een probleem.

De uitgangspunten.

Het schoolsysteem overzichtelijker maken voor de keuze na de basisschool.

Leerlingen optimaal voorbereiden op het vervolgonderwijs: een doorstroom naar mbo-4 of havo.

Kennismaken met de maatschappij van nu en de toekomst.

Ontwikkelen van algemene en praktische vaardigheden zoals samenwerken, plannen, organiseren, onderzoeken en presenteren.

Meer maatwerk zowel op individueel niveau als op het niveau van de school en de regio.

Het doel.

Doel van het praktijkgericht programma (pgp) is het optimaal voorbereiden van leerlingen op een doorstroom naar mbo (niveau 4) of het havo. Met het pgp maken leerlingen in de bovenbouw kennis met de wereld om zich heen. Ze verdiepen zich in werkmogelijkheden, bijbehorende studies, innovaties en toekomstperspectief van beroepen en sectoren en de bijbehorende bedrijfsculturen. Leerlingen krijgen ook de mogelijkheid hun talenten, kwaliteiten en vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen en op basis van ervaringen gefundeerde keuzes te maken. Daarom is er binnen de pgp’s ook een vaste plek voor LOB.

 

Met het praktijkgerichte programma ontwikkelen leerlingen daarnaast algemene en praktische vaardigheden, als samenwerken, plannen, organiseren, onderzoeken en presenteren, waarmee ze goed voorbereid worden op doorstroom naar een opleiding op mbo of havo.

Examenprogramma’s

Concept examenprogramma’s

In de examenprogramma’s van de verschillende praktijkgerichte programma’s (pgp’s) wordt beschreven wat de leerling moet kennen en welke vaardigheden en competenties de leerling moet bezitten. Dit zijn naast algemene (praktijkgerichte) vaardigheden ook programmaspecifieke vaardigheden.

Omdat de praktijkgerichte programma’s zich nog in de pilotfase bevinden, kunnen er nog wijzigingen plaatsvinden.

Advies

Behoefte aan advies?

Wij zijn er om jou te helpen.

Wil je advies voor jullie specifieke situatie? Heb je een vraag of wil je gewoon iets weten? Neem gerust contact op! Dat kan telefonisch, maar we kunnen ook online afspreken. Wat jij wilt…