Meer te weten komen over het praktijkgerichte programma? Vraag een demo aan!

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Eduklik, uitgever van de methode Dubbelklik respecteert jouw privacy. De persoonsgegevens die wij verwerken, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Evenals andere educatieve uitgeverijen die digitale leermiddelen aanbieden, is Eduklik zich er zeer van bewust dat minderjarige leerlingen en jongeren een kwetsbare groep vormen, ook op het punt van bescherming van hun persoonsgegevens.
Eduklik heeft het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy onderschreven. Hierin is vastgelegd dat Eduklik een ‘verwerker’ is, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daardoor hebben en houden verwerkingsverantwoordelijken, zoals onderwijsinstellingen, zeggenschap over de gegevens die binnen onze leeroplossingen worden verwerkt. Leerresultaten worden hierdoor uitsluitend voor onderwijsdoeleinden verwerkt.
Eduklik neemt privacy zeer serieus en bewaakt voortdurend de door haar getroffen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Zo verzekeren wij dat onbevoegden geen toegang tot persoonsgegevens verkrijgen.

Privacy statement

In dit privacy statement informeren wij je over welke persoonsgegevens wij verwerken, waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken, hoe lang wij je persoonsgegevens bewaren, over wat je rechten zijn en op welke manier je die rechten kunt uitoefenen, en over de beveiliging van je persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Door het gebruik maken van het digitale lesmateriaal laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.
Om het lesmateriaal van Eduklik te kunnen gebruiken moet je je eerst registreren. Je geeft daarbij toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij in dit privacy statement noemen. Na registratie bewaren wij via de door jou gekozen gebruikersnaam de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat we je na inloggen kunnen herkennen en zodat je eerder verstrekte gegevens kunt opvragen.

Om je te kunnen registreren, vragen wij je om ons de volgende persoonsgegevens te verstrekken:
– je naam;
– je mailadres.

Bij het gebruik van het digitale lesmateriaal worden ook de volgende persoonsgegevens vastgelegd:
– leer- en toetsresultaten

Gebruik van je persoonsgegevens

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor de volgende doelen, en alleen als het gebruik voor dat doel nodig is:

 • aanmaken en in stand houden van je account;
 • behandelen van support-vragen met betrekking tot je account;
 • verbeteren van onze service;
 • verwerken en afhandelen van je bestelling en betaling;
 • verzenden van een nieuwsbrief;
 • informeren over wijzigingen van onze diensten/producten.

Ontvangers van persoonsgegevens

Wij maken voor onze dienstverlening gebruik van andere partijen die onder onze verantwoordelijkheid werkzaamheden uitvoeren. Indien dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden delen wij je persoonsgegevens met deze derden. Met deze partijen worden overeenkomsten gesloten, zodat je persoonsgegevens op dezelfde manier tegen misbruik zijn beveiligd als bij ons.
Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de levering van de dienst of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Cookies

Functionele cookies

Als je onze website bezoekt kunnen wij informatie opslaan op je computer in de vorm van een cookie. We gebruiken een ‘session-id’ cookie om je inlogsessie te onthouden. Hoe lang deze wordt onthouden is afhankelijk van de instellingen van de browser die je gebruikt. Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden.

Bewaren persoonsgegevens
Wij bewaren je persoonsgegevens zolang wij deze nodig hebben voor het doel waarvoor wij je gegevens in eerste instantie hebben gekregen.

Je accountgegevens
Je accountgegevens bewaren wij totdat je je account hebt verwijderd. Na het verwijderen archiveren wij je gegevens 2 maanden. Na afloop van die termijn worden je gegevens definitief vernietigd.

De content van een klas/groep
De uitwerkingen van gemaakte opdrachten bewaren wij tot 2 jaar nadat je de opdrachten hebt gebruikt. Na het verwijderen archiveren wij de gegevens 2 maanden. Na afloop van die termijn worden de gegevens definitief verwijderd.

(Support)vragen en de afhandeling daarvan
Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Gegevens over betalingen ten aanzien van gekochte producten of diensten
Gegevens over betalingen ten aanzien van gekochte producten of diensten bewaren zolang de fiscale bewaarplicht geldt.

Jouw rechten
Je hebt het recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, overdraagbaarheid van je persoonsgegevens en het intrekken van je toestemming. Hieronder leggen wij uit wat dit inhoudt.

Inzage
Je hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van je hebben en informatie waarvoor wij die persoonsgegevens gebruiken. Het recht op inzage is door Eduklik al op een veilige manier geregeld doordat je via je account zelf kunt zien welke persoonsgegevens over jou worden verwerkt (naam en e-mailadres). Het kan zijn dat je daarnaast nog andere informatie wilt hebben. Je kunt daartoe een verzoek indienen. Vermeld in je verzoek welke gegevens je wilt inzien.

Rectificatie
Je hebt recht op correctie (rectificatie) van onjuiste persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Dit recht is door Eduklik gewaarborgd, doordat je via je account zelf jouw persoonsgegevens kunt inzien. Een verzoek tot rectificatie kun je indienen bij Eduklik.

Gegevenswissing
Je kunt ons vragen je persoonsgegevens te wissen als volgens jou één van de volgende gevallen van toepassing is:

 • indien je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld/verwerkt;
 • indien je jouw toestemming intrekt (voor zover je gegevens worden gebruikt op grond van jouw toestemming);
 • indien je bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • indien wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.

Vermeld in je verzoek welke gegevens je wilt laten wissen en waarom je vindt dat wij dit moeten doen.

Gegevensoverdraagbaarheid/dataportabiliteit
Je hebt het recht om jouw gegevens in gestructureerde vorm op te vragen. Hiervoor kun je contact opnemen met Eduklik. Daarbij zullen we je vragen je te identificeren. Gegevens die betrekking hebben op contact met andere gebruikers van Eduklik vallen buiten dit recht. Na het downloaden van de gegevens worden deze nog niet verwijderd. Je gegevens worden pas verwijderd na het verwijderen van je account.

Toestemming
Als wij alleen met jouw toestemming je persoonsgegevens gebruiken, dan mag je deze toestemming altijd weer intrekken. De intrekking van je toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van je toestemming heeft dus geen gevolgen voor al uitgevoerde handelingen.

Rechten uitoefenen
Als je een beroep wilt doen op één van de rechten zoals die hierboven genoemd zijn, kun je daarvoor een verzoek indienen. We vertellen je dan binnen een maand wat we met je verzoek hebben gedaan. Als je verzoek erg ingewikkeld is, kan deze termijn met nog eens twee maanden door ons worden verlengd. Als wij de termijn willen verlengen, laten wij je dat binnen een maand na ontvangst van je verzoek weten.

Je kunt je verzoek per brief of elektronisch bij ons indienen. Onze contactgegevens staan vermeld onder punt 7.

Als je verzoek niet wordt uitgevoerd, vertellen we je dat zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek. Als je het daarmee niet eens bent, kun je daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • wachtwoorden worden door middel van onomkeerbare hashing opgeslagen
 • secured communicatie met server (HTTPS / SSL)
 • de fysieke toegang tot de servers waar de gegevens zijn opgeslagen, is beperkt tot geautoriseerde personen.


Contactinformatie

Eduklik
Postadres:
Rietbaan 2
2908 LPCapelle aan den IJssel
E-mailadres:info@dubbelklik.nu

Wijzigingen
Het kan voorkomen dat de Privacyverklaring, Privacy Bijsluiters of de verwerkersovereenkomst in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31 januari 2022.

Downloads

Verwerkingsovereenkomst
Bijlagen